fbpx
Verkkoremontti

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä 

Verkkoremontti Oy
Y-tunnus: 3382189-2
osoite: Katajanokanlaituri 5, 00160 HELSINKI
puhelin 0505123240
sähköposti: theo.raukomaa@verkkoremontti.fi 

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde 
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat markkinointi, asiakassuhteiden ja kumppanuuksien ylläpitosekä remonttitoimeksiantojen toteutus.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. 

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja: 

 • Tekniset tunnistamistiedot 
 • Rekisteröidyn antamat tunnistamistiedot 
 • Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot 
 • Rekisteröidyn maksutiedot 

Markkinointi

Tämä verkkosivusto käyttää Mouseflow:a: verkkosivuston analytiikkatyökalua, joka tarjoaa istunnon toiston, lämpökartat, suppilot, lomakeanalyysit, palautekyselyt ja vastaavia ominaisuuksia/toimintoja. Mouseflow voi tallentaa napsautuksiasi, hiiren liikkeitä, vieritystä, lomakkeiden täyttöjä (näppäinpainalluksia) ei-suljetuissa kentissä, vieraillut sivut ja sisältö, sivustossa käytetty aika, selain, käyttöjärjestelmä, laitetyyppi (pöytäkone/tabletti/puhelin), näytön resoluutio, vierailija tyyppi (ensimmäinen kerta/paluu), viittaaja, anonymisoitu IP-osoite, sijainti (kaupunki/maa), kieli ja vastaavat metatiedot. Mouseflow ei kerää tietoja sivuilta, joille sitä ei ole asennettu, eikä se seuraa tai kerää tietoja selaimesi ulkopuolella.

Jos haluat kieltäytyä käytöstä, voit tehdä sen osoitteessa https://mouseflow.com/opt-out. Jos haluat saada kopion tiedoistasi, tehdä korjauksia tai poistaa ne, ota ensin yhteyttä meihin tai toissijaisena vaihtoehtona Mouseflow osoitteeseen privacy@mouseflow.com.

Lisätietoja on Mouseflown tietosuojakäytännössä osoitteessa https://mouseflow.com/legal/company/privacy-policy/

Lisätietoja Mouseflowsta ja GDPR:stä on osoitteessa https://mouseflow.com/legal/gdpr/.

Lisätietoja Mouseflowsta ja CCPA/VCDPA:sta on osoitteessa https://mouseflow.com/legal/ccpa.

Tietojen säilytysaika 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja 10 vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot 30 päivän kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. 

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi. 

Profilointi

Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia. Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää. 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
 3. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. 

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. 

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. 

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. 

Oikeus peruuttaa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. 

Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen. 

Shopping Cart